สยามโกลบอลเฮ้าส์ - แหล่งรวมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน ภายในอาคาร
สาขา ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์
สาขาร้อยเอ็ด 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด 0-4351-9777
สาขาขอนแก่น 377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 0-4334-5500-4
สาขาอุดรธานี 202 หมู่ที่ 5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี 0-4232-3785-7, 092-2477503, 092-2477603
สาขาเวียงกุมกาม 99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่ 0-5312-4555-64, 092-2477504, 092-2477604
สาขาระยอง 137 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง 0-3868-0588, 0-3868-0588-9, 092-2477505, 092-2477605
สาขาชลบุรี 25/74 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี 0-3819-2123, 086-4586086-7, 092-2477506, 092-2477606
สาขานครปฐม 222 หมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม 0-3427-0166-8, 092-2477507, 092-2477607
สาขาราชบุรี 280 หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ราชบุรี 0-3232-8794-8, 092-2477508, 092-2477608
สาขากาฬสินธุ์ 193 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 0-4360-0000, 0-4360-0120-3, 092-2477509, 092-2477609
สาขานครสวรรค์ 99/6 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 นครสวรรค์ 0-5624-5604-7, 092-2477510, 092-2477610
สาขามหาสารคาม 28 ถ.สารคาม - วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 มหาสารคาม 0-4371-1777, 092-2477511, 092-2477611
สาขาหนองคาย 365 หมู่ 6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 หนองคาย 0-4299-0835 -7, 092-2477512, 092-2477612
สาขานครราชสีมา 493 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 0-4492-8900-2, 092-2477513, 092-2477613
สาขาสกลนคร 444 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 สกลนคร 0-4297-1138, 0-4297-1147, 092-2477514, 092-2477614
สาขานครพนม 147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 นครพนม 0-4251-3382-4, 092-2477515, 092-2477615
สาขาชัยภูมิ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ 0-4481-3047-9, 092-2477516, 092-2477616
สาขาสุรินทร์ 88 หมู่ที่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์ 0-4451-4515, 0-4451-4508, 092-2477517, 092-2477617
สาขาพิษณุโลก 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 0-5533-5235-7, 092-2477518, 092-2477618
สาขาลำพูน 161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ลำพูน 0-5309-3955-7, 092-2477519, 092-2477619
สาขามุกดาหาร 35/8 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 มุกดาหาร 0-4266-0810, 0-4266-0811, 0-4266-0813, 092-2477520, 092-2477620
สาขาแพร่ 158 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 แพร่ 0-5465-0825-7, 092-2477521, 092-2477621
สาขาน่าน 288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 น่าน 0-5471-6241-3, 092-2477523, 092-2477623
สาขากำแพงเพชร 11 หมู่ที่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 0-5579-8241, 0-5579-8242, 0-5579-8243, 092-2477526, 092-2477626
สาขาบ้านไผ่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น 0-4327-4533-5, 092-2477525, 092-2477625
สาขาลำปาง 518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง 0-5481-0285-7, 092-2477522, 092-2477622
สาขาสุโขทัย 88 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 สุโขทัย 0-5565-1940-2, 092-2477524, 092-2477624
สาขาอุบลราชธานี 90 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี 0-4542-4305-7, 092-2477527, 092-2477627
สาขาบ้านตาด 823 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี 0-4229-2021-2, 0-4229-2032, 092-2477528, 092-2477628
สาขาลพบุรี 41/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ลพบุรี 098-0973920, 098-0973921, 098-0973922, 092-2477529, 092-2477629
สาขาเพชรบูรณ์ 227/3 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์ 092-2477533, 092-2477633
สาขาจันทบุรี 83 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 จันทบุรี 0-3946-0717-9, 092-2477530, 092-2477630
สาขาตราด 62/26 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 ตราด 0-3951-0800-2, 092-2477531, 092-2477631
สาขาหนองบัวลำภู 240 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 หนองบัวลำภู 042-313321, 042-313322, 042-313323, 092-2477532, 092-2477632